Finanšu ministrija attiecībā uz plānotām izmaiņām Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas skar graudaugu nozari, sākot ar 2016.gada 1.jūliju, sniedz šādu informāciju.

Pamatojoties uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk - PVN direktīva) 199.a panta 1.punktu, īpašo pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) režīmu (tā saucamo PVN apgriezto maksāšanas kārtību) var ieviest tikai graudaugu un tehnisko kultūru (tostarp eļļas augu sēklu), tai skaitā šo preču maisījumu, kuri neizmainītā stāvoklī parasti nav paredzēti galapatēriņam, piegādēm. Pakalpojumiem, kas saistīti ar graudaugu un tehnisko kultūru apstrādi, atbilstoši PVN direktīvas 199.a panta 1.punktā noteiktajai kārtībai PVN apgrieztā maksāšanas kārtība nevar tikt attiecināta.

Jautājumi un atbildes: 

1. Kooperatīvs iepērk no lauksaimniekiem graudus pa tiešo no lauka, tātad sniedz arī kaltēšanas un tīrīšanas pakalpojumu. Sanāk, ka rēķinus par šo pakalpojumu izrakstam ar PVN, bet graudus iepērkam bez PVN?

Kooperatīvam iepērkot graudus no lauksaimniekiem, graudu piegādēm ir piemērojama PVN apgrieztā maksāšanas kārtība, savukārt graudu kaltēšanas un tīrīšanas pakalpojumiem PVN ir piemērojams vispārējā kārtībā.

2. Visu sezonu lauksaimnieki pērk preci ar PVN, kas notiek ar PVN uzkrātās pārmaksas atmaksu uz 01.07.2016. Reāli to visu vajadzētu atmaksāt jau pēc jaunās robežsummas 1500 EUR, lai neveidojas iztrūkums naudas plūsmā.

Tā kā PVN apgrieztā maksāšanas kārtība graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm plānots, ka būs piemērojama ar 2016.gada 1.jūliju, tad arī pārmaksāto PVN summu, kas izveidosies no 2016.gada 1.jūlija par iegādātajiem graudiem un tehniskajām kultūrām, piemērojot PVN apgriezto maksāšanas kārtību, varēs saņemt pēc taksācijas perioda deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Attiecībā uz PVN pārmaksas, kas ir izveidojusies līdz 2016.gada 30.jūnijam, atmaksu nav plānots paredzēt noteikt īpašu pārejas periodu.

3. Kooperatīva biedri priekš kooperatīva audzē arī graudus sēklai, kurus kooperatīvs nopērk, izkaltē, iztīra, sakārto sertifikāciju, nokodina un pārdod saviem biedriem. Vai šajā darījumā graudus, kas ir sēkla, pērk un pārdod ar PVN vai reversā kārtībā?

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir piemērojama graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm, ņemot vērā kombinētās nomenklatūras kodus. Ņemot vērā to, ka likumprojekta normas izstrādē ir izmantojama juridiskā leksika un to, ka kombinētās nomenklatūras kodi ir diezgan izvērsti, tad panta redakcijā tika iekļauti kombinētās nomenklatūras kodu vispārēji nosaukumi. Savukārt, piemērojot likuma panta redakciju praksē, ir interpretējams, ka PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir piemērojama visiem tiem produktiem, kas ir atšifrēti zem vispārējā kombinētās nomenklatūras koda, t.sk. zem visiem apakškodiem.

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība atbilstoši kombinētās nomenklatūras kodiem ir piemērojama šādu graudu un tehnisko kultūru sēklai:

Kombinētās nomenklatūras kods/ apakškods

Produkts

1001 11 00

Kvieši sēklai

1002 10 00

Rudzi sēklai

1003 10 00

Mieži sēklai

1004 10 00

Auzas sēklai

1005 10

Kukurūza sēkla

1008 21 00

Griķi sēklai

1201 10 00

Sojas pupas, arī šķeltas sējai

1204 00 10

Linsēklas, arī šķeltas sējai

1205

Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas

  1. Kas notiek ar lauka pupām un zirņiem, kuri nav minēti reversa sarakstā?

Atbilstoši PVN direktīvas 199.a panta 1.punkta "i" apakšpunktam uz noteikto laika periodu, t.i., līdz 2018.gada 31.decembrim, var tikt ieviesta PVN apgrieztā maksāšanas kārtība tikai nepārstrādātu graudaugu un tehnisko kultūru (tostarp eļļas augu sēklu), tai skaitā šo preču maisījumu, kuri neizmainītā stāvoklī nav paredzēti galapatēriņam, piegādēm. PVN direktīvas 199.a panta 1.punkta "i" apakšpunkts neparedz PVN apgrieztās maksāšanas kārtības ieviešanu lauku pupām un zirņiem, tāpēc tiem ir piemērojams PVN vispārējā kārtībā.

Atzīmējam, ja tiktu konstatēta pēkšņa un masveida PVN krāpniecība attiecībā uz pupām un zirņiem, kas varētu radīt ievērojamus un neatgriezeniskus finansiālus zaudējumus, Latvijai būtu jālūdz īpaša atkāpe no PVN direktīvas saskaņā ar minētās direktīvas 199.b pantu un 395.pantu. Saskaņā ar PVN direktīvas 199.b pantā noteikto dalībvalstij, kas vēlas ieviest ātrās reaģēšanas mehānisma īpašo pasākumu, konkrētajā gadījumā - ieviestu PVN apgriezto maksāšanas kārtību arī pupām un zirņiem, jāiesniedz paziņojums gan Eiropas Komisijai, gan pārējām dalībvalstīm, informējot par krāpšanas veidu un iezīmēm, absolūtas steidzamības iemesliem, krāpšanas pēkšņo un masveida raksturu un tās sekām saistībā ar ievērojamiem un neatgriezeniskiem finansiāliem zaudējumiem. Ja Eiropas Komisija uzskatīs, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā var pieprasīt arī papildu informāciju. Nenovēršamu un steidzamu iemeslu gadījumos procedūru pabeidz sešos mēnešos no dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas Eiropas Komisijā. Ātrās reaģēšanas mehānisma īpašajam pasākumam dalībvalsts piemēro atbilstīgus kontroles pasākumus attiecībā uz PVN maksātājiem, kas piegādā tādas preces vai sniedz tādus pakalpojumus, kuriem piemēro minēto pasākumu, un tas nepārsniedz deviņu mēnešu laikposmu.

Analizējot esošo situāciju, Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests nav konstatējuši būtiskus krāpniecības riskus ar lauku pupām un zirņiem, kā arī no nozares ministrijas un nevalstiskā sektora nav saņemtas indikācijas par PVN krāpniecību ar minēto preču piegādēm. Līdz ar to šobrīd nav plānots pieprasīt Eiropas Komisijai īpašu atkāpi no PVN direktīvas PVN apgrieztās maksāšanas kārtības ieviešanai lauku pupām un zirņiem, bet nepieciešamības gadījumā šāda iespēja var tikt izskatīta.

2. Vai likumā ir atstāta PVN 14 % kompensācija?

 

Ar likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" nav paredzētas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.pantā, kas skartu lauksaimnieku, kuri nav reģistrēti PVN maksātāji, tiesības saņemt kompensāciju par paša ražotas neapstrādātas lauksaimniecības produkcijas nodošanu lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam.