29.06.2016. gada Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (L171) ir publicēta jaunā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”).  

Regula aizvietos līdz šim esošos ar zootehniku/ciltsdarbu saistošus ES normatīvos aktus (Direktīvas, Lēmumus).

 

Regulu var atrast: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.171.01.0066.01.LAV&toc=OJ:L:2016:171:TOC