Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2018./2019.saimnieciskajā gadā var saņemt tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūnijam LAD jāiesniedz iesniegums tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Iesniegumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018.gada 1.jūnijam.

Dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

 • augkopība — 100 litri uz vienu hektāru,
 • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz vienu hektāru,
 • lucerna:

    -  ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (bioloģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litri uz hektāru,

    -  ja platības pieteiktas brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām vai lucernu tīrsējā, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam Lauksaimniecības datu centrā (LDC) nav reģistrēts ganāmpulks, lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes – 100 litri uz hektāru,

 • zālāju platības:
  - ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru — 130 litru uz vienu hektāru;
  - bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, — 130 litru uz vienu hektāru,
  - dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz hektāru,
 • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
 • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas Vienotā platību maksājuma (VPM) vai Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu (MLS)  saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Kārtība nosaka, to ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM vai MLS  saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai taksācijas gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada ir:

 • vismaz 285 euro no hektāra,
 • vismaz 200 euro no hektāra saimniecībā, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir sertificēta bioloģiska saimniecība.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķirs par:

 • visu papuvju platību, ja papuvju platība pārsniegs 30% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kura ir pieteikta un apstiprināta VPM vai MLS;
 • kultūraugiem, kas deklarēti ar kodiem 641, 642, 644, 645, 646 un 791.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:

 • audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
 • akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem;
 • akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.

Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam, ja:

 • kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;
 • sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);
 • lauksaimniecības produkcijas ražotājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tam varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;
 • lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

 

DEGVIELAS SAŅEMŠANAS UN TIRGOŠANAS NOSACĪJUMI
Klientu apkalpošanas daļa: 67095000
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (LAUKSAIMNIEKIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027686, 67095000
Lietotāja bloķēšana un atbloķēšana: 67027885
e-pasts: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

DARĪJUMU VEIKŠANA EPS SISTĒMĀ (DEGVIELAS TIRGOTĀJIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027861,
Sistēmnodrošinājuma kļūdas: 26183569

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu: degvielas tirgotāju kontaktinformācija.

Informācijas avots: LAD

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/akcizes-degviela-172