1) Apstiprinātas izmaiņas dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecības nosacījumos ES dalībvalstu starpā
Valdība 10. jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par veterinārajām prasībām, kontroli un uzraudzību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm. Eiropas Savienībā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka kritērijus attālumam, kādā drīkst transportēt medījumus no medību apvidus vienā dalībvalstī uz medījumu apstrādes vietu citā dalībvalstī. Noteikts tikai, ka apstrādes uzņēmumam jāatrodas tuvu medību apvidum. Tas rada neskaidrības uzņēmumiem, kuri pieņem medījumu apstrādes vietās medījumus no citām dalībvalstīm. Lai risinātu neskaidrības, grozījumu projektā ir konkrēti noteikti medību iecirkņi Lietuvas un Igaunijas pierobežā, no kuriem drīkstēs transportēt medījumus uz Latviju. Tas palīdzēs Latvijas uzņēmumiem, kuri pieņem medījumu no Lietuvas un Igaunijas.
 
2) Apstiprināti jauni dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi

Valdība otrdien, 10. jūlijā, akceptēja Zemkopības ministrijas sagatavotos dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumus.

Jaunie noteikumi pēc stāšanās spēkā aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”.

Salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, jaunie noteikumi atvieglo prasības kautuves īpašniekiem, nosakot, ka dzīvnieku kaušanas grafiku Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) var iesniegt neparakstītu, ja dzīvnieku kaušanas grafiks tiek iesniegts elektroniski, izmantojot uzņēmuma oficiālo elektronisko e-pasta adresi.